generelle vilkår og betingelser

De generelle vilkår og betingelser gælder kun
til alt vedrørende www.superblenders.com (del af Souvy)
Alle rettigheder forbeholdes.
Kontakt: info@superblenders.com
Dosiostraat 192, 3066NH Rotterdam

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Iværksætterens identitet
Artikel 3 – Anvendelsesområde
Artikel 4 – Tilbuddet
Artikel 5 – Aftalen
Artikel 6 – Fortrydelsesret
Artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden
Artikel 8 – Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed
Artikel 9 – Virksomhedslederens forpligtelser ved tilbagekaldelse
Artikel 10 – Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 11 – Prisen
Artikel 12 – Opfyldelse og supplerende garanti
Artikel 13 – Levering og fuldbyrdelse
Artikel 14 – Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klageprocedure
Artikel 17 – Tvister
Artikel 18 – Sektorgaranti
Artikel 19 – Supplerende eller afvigende bestemmelser

Artikel 1 – Definitioner

I disse vilkår og betingelser defineres følgende udtryk:

Supplerende aftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende;
Frist: Den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
Forbruger: en fysisk person, der ikke handler i forbindelse med sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sit erhverv;
Dag: kalenderdag;
Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form;
Aftale på ubestemt tid: en aftale, der indeholder bestemmelser om regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold i en bestemt periode;
varig databærer: ethvert redskab – herunder e-mail – der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør det muligt at konsultere eller anvende dem i fremtiden i en periode, der er tilpasset det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som gør det muligt at reproducere de lagrede oplysninger i uændret form;
Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at ophæve fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
Iværksætter: en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
Fjernsalgsaftale: en aftale, der indgås mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren som led i et organiseret system for fjernsalg af varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, hvor der til og med det tidspunkt, hvor aftalen indgås, alene eller i fællesskab gøres brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;
Standardfortrydelsesformular: den europæiske standardfortrydelsesformular, der er indeholdt i bilag I til disse vilkår og betingelser. Bilag I skal ikke udleveres, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret med hensyn til sin bestilling
Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at være sammen i samme rum på samme tid.

Artikel 2 – Iværksætterens identitet

Souvy
Handler under navnet Superblenders.

Adresse for etablering:
Dosiostraat 192, 3066NH Rotterdam

Besøgsadresse (kun efter aftale):
Wilhelminakade 173, 3072AP Rotterdam

E-mailadresse: info@superblenders.com
Handelskammerets nummer: 59072156
Btw-identificatienummer: NL856121381B01

Hvis iværksætterens aktivitet er underlagt en relevant licensordning: den
oplysninger om tilsynsmyndigheden.

Hvis iværksætteren udøver et lovreguleret erhverv

den faglige sammenslutning eller organisation, som han er tilknyttet;
den faglige titel og det sted i EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den er udstedt;
en henvisning til de faglige regler, der gælder i Nederlandene, og angivelse af, hvor og hvordan disse faglige regler kan findes.
Artikel 3 – Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra iværksætteren og for alle aftaler om fjernsalg, der indgås mellem iværksætteren og forbrugeren.
Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil forbrugeren få adgang til teksten til disse generelle betingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal iværksætteren, inden fjernsalgsaftalen indgås, oplyse, hvordan de generelle betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de på forbrugerens anmodning sendes gratis til forbrugeren hurtigst muligt.
Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse almindelige forretningsbetingelser i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernsalgsaftalen indgås, stilles til rådighed for forbrugeren i elektronisk form på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på en varig databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af aftalen om fjernsalg angives, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan læses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning sendes gratis til forbrugeren enten elektronisk eller på anden måde, hvis denne anmoder herom.
Hvis specifikke produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser gælder ud over disse generelle betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid henholde sig til den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham/hende i tilfælde af modstridende betingelser.

Artikel 4 – Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset varighed eller er underlagt betingelser, vil dette være udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan vurdere tilbuddet korrekt. Hvis iværksætteren anvender billeder, skal disse afspejle de produkter, tjenester og/eller det digitale indhold, der tilbydes, korrekt. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet.
Artikel 5 – Aftalen

Aftalen indgås, med forbehold af det i stk. 4 fastsatte, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og de betingelser, der er fastsat heri, er opfyldt.
Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.
Hvis aftalen oprettes elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte den elektroniske overførsel af data, og han sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, træffer iværksætteren passende sikkerhedsforanstaltninger.
Iværksætteren kan – inden for de retlige rammer – oplyse, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
Senest ved levering af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold til forbrugeren skal iværksætteren sende følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren på en tilgængelig måde kan lagres på et varigt medium, sende:
adressen på det forretningssted hos iværksætteren, hvor forbrugeren kan indgive klager;
betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
oplysninger om garantier og eksisterende service efter købet;
prisen, herunder alle skatter og afgifter, for produktet, tjenesten eller det digitale indhold, i givet fald leveringsomkostningerne og metoden for betaling, levering eller opfyldelse af fjernsalgsaftalen;
kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset;
hvis forbrugeren har fortrydelsesret, standardformularen for fortrydelsesret.
I tilfælde af en transaktion af varighed gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 – Fortrydelsesret

I tilfælde af produkter:

Forbrugeren kan ophæve en aftale om køb af en vare i en betænkningstid på mindst 14 dage uden at angive en begrundelse. Erhvervsejeren kan spørge forbrugeren om årsagen til annulleringen, men han er ikke forpligtet til at oplyse sin(e) årsag(er). Du har yderligere 14 dage til at returnere produktet efter annulleringen.
Den i stk. 1 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en tredjepart, som forbrugeren på forhånd har udpeget, og som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i én ordre: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Virksomheden kan, forudsat at han klart har informeret forbrugeren herom forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med en anden leveringstid.
hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;
i tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af varer i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjemand har modtaget den første vare.
For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:

Forbrugeren kan opsige en tjenesteydelsesaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, i mindst 14 dage uden at angive en begrundelse. Erhvervslederen kan spørge forbrugeren om grunden til fortrydelsen, men kan ikke tvinge forbrugeren til at oplyse sin(e) grund(er).
Den i stk. 3 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter aftalens indgåelse.
Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, når der ikke informeres om fortrydelsesretten

Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller en model til fortrydelsesformularen, udløber fortrydelsesfristen tolv måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist, der er fastsat i overensstemmelse med de foregående stykker i denne artikel.
Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de oplysninger, der er omhandlet i det foregående stykke, inden for 12 måneder efter den oprindelige fortrydelsesfrists begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog disse oplysninger.

Artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

I betænkningstiden skal forbrugeren behandle produktet og dets emballage med omhu. Han pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville have lov til at gøre det i en butik.
Forbrugeren er kun ansvarlig for den værdiforringelse af produktet, der skyldes en måde at håndtere produktet på, som går ud over, hvad der er tilladt i stk. 1.
Forbrugeren er ikke ansvarlig for varens forringede værdi, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller på tidspunktet for aftalens indgåelse.
Artikel 8 – Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han underrette den erhvervsdrivende herom inden for fortrydelsesfristen ved hjælp af standardfortrydelsesformularen eller på anden utvetydig måde.
Forbrugeren returnerer hurtigst muligt, men senest 14 dage efter den dag, der følger efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse, produktet eller afleverer det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt selv at afhente produktet. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han sender varen tilbage, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Forbrugeren skal returnere produktet med alt leveret tilbehør, hvis det er muligt, i original stand og emballage og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.
Risikoen for og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
Virksomheden bærer de direkte omkostninger i forbindelse med returnering af produktet. Hvis iværksætteren ikke har oplyst, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis iværksætteren angiver, at han selv vil bære omkostningerne, skal forbrugeren ikke bære omkostningerne ved returnering.
Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at udførelsen af tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, som ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en bestemt mængde, påbegyndes i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren iværksætteren et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som iværksætteren har opfyldt på fortrydelsestidspunktet i forhold til den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
Forbrugeren skal ikke afholde udgifter til levering af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er gjort klar til salg i et begrænset omfang eller i en begrænset mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis
den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, om godtgørelse af omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller om modellen til fortrydelsesformularen, eller
forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om, at tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme påbegyndes i løbet af fortrydelsesperioden.
Forbrugeren skal ikke bære nogen omkostninger ved hel eller delvis levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis
han ikke udtrykkeligt har givet sit samtykke til opfyldelsen af kontrakten inden udløbet af fortrydelsesfristen;
han ikke har erkendt, at han har mistet sin fortrydelsesret, da han gav sit samtykke, eller
den erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, ophæves alle tillægsaftaler af retsvirkningen.

Artikel 9 – Virksomhedslederens forpligtelser ved tilbagekaldelse

Hvis iværksætteren gør det muligt for forbrugeren at give meddelelse om fortrydelsesret elektronisk, sender han straks efter modtagelsen af denne meddelelse en kvittering for modtagelsen.
Virksomheden skal tilbagebetale alle betalinger, som forbrugeren har foretaget, herunder eksklusive leveringsomkostninger, som iværksætteren har opkrævet for det returnerede produkt, uden forsinkelse, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren underretter ham om fortrydelsesretten. Medmindre iværksætteren tilbyder selv at afhente produktet, kan han vente med tilbagebetalingen, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren kan bevise, at han har returneret produktet, alt efter hvad der kommer først.
Iværksætteren skal anvende samme betalingsmiddel, som forbrugeren har anvendt til tilbagebetaling, medmindre forbrugeren accepterer en anden betalingsmetode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke refundere de ekstra omkostninger for den dyrere leveringsmetode.
Artikel 10 – Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke følgende produkter og tjenesteydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse:

Produkter eller tjenesteydelser, hvis pris er knyttet til udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden;
Aftaler indgået på en offentlig auktion. Ved en offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser udbydes af iværksætteren til den forbruger, der er personligt til stede eller har mulighed for at være personligt til stede på auktionen, der ledes af en auktionsholder, og hvor den auktionsvinder er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesteydelserne;
Tjenesteydelseskontrakter, efter fuld udførelse af tjenesteydelsen, men kun hvis
udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, så snart iværksætteren har gennemført aftalen fuldt ud;
Tjenesteydelseskontrakter om levering af indkvartering, hvis kontrakten indeholder bestemmelser om en bestemt dato eller periode for udførelsen af ydelsen og ikke til boligformål, transport af varer, biludlejning og catering;
Kontrakter vedrørende fritidsaktiviteter, hvis kontrakten fastsætter en bestemt dato eller periode for opfyldelse;
Produkter, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede og er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en individuel beslutning fra forbrugerens side, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
Produkter, der hurtigt fordærves eller har en begrænset holdbarhed;
Forseglede produkter, som ikke kan returneres af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
Produkter, som efter levering uigenkaldeligt blandes med andre produkter på grund af deres art;
Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
Forseglede lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter leveringen;
Aviser, tidsskrifter eller tidsskrifter, med undtagelse af abonnementer på disse;
Levering af digitalt indhold på anden måde end på et fysisk medium, men kun hvis
udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke, og
forbrugeren har erklæret, at han dermed mister sin fortrydelsesret.

Artikel 11 – Prisen

I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, til variable priser. Denne forbindelse til udsving og det forhold, at alle nævnte priser er vejledende priser, vil blive nævnt i forbindelse med tilbuddet.
Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de skyldes lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser.
Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har givet tilladelse til det, og:
de er et resultat af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser, eller
forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.
Rabatkoder gælder ikke for kategorien bøger, forudsat at rabatten er blevet indberettet via Mediekommissionen.
Artikel 12 – Indfrielse af aftalen og ekstra garanti

Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne opfylder aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og på datoen for aftalens indgåelse gældende lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.
En supplerende garanti, der stilles af iværksætteren, dennes leverandør, producent eller importør, begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren på grundlag af aftalen kan gøre gældende over for iværksætteren, hvis iværksætteren ikke har opfyldt sin del af aftalen.
Ved ekstra garanti forstås enhver forpligtelse, som iværksætteren, hans leverandør, importør eller producent har indgået, hvorved han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad han er juridisk forpligtet til at gøre, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Artikel 13 – Levering og fuldbyrdelse

Virksomheden skal udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og gennemførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.
Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse generelle betingelser, vil iværksætteren acceptere ordrer hurtigt, men ikke senere end 14 dage, medmindre der er aftalt en anden levering. Hvis leveringen er blevet forsinket, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest 14 dage efter, at han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.
Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt, til forbrugeren.
Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne påhviler iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en tidligere udpeget og anmeldt repræsentant for iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
Artikel 14 – Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og forlængelse

Ophør:

Forbrugeren kan indgå en tidsubegrænset aftale, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid opsige de gældende opsigelsesregler og et varsel på højst en måned.
Forbrugeren kan indgå en aftale for en bestemt periode, der omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, til enhver tid ved udløbet af den faste periode opsige de gældende opsigelsesregler og et varsel på højst en måned.
Forbrugeren kan opsige de aftaler, der er nævnt i de foregående stykker
– opsige dem til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
– i det mindste afslutte dem på samme måde, som han afsluttede dem;
– altid opsige dem med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.
Fornyelse:

En tidsbegrænset kontrakt, der er indgået med henblik på regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
Uanset stk. 1 kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dagblade, ugeaviser eller magasiner, automatisk forlænges med en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsen med et varsel på højst en måned.
En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med et varsel, der ikke overstiger en måned. Opsigelsesperioden er op til tre måneder, hvis kontrakten vedrører regelmæssig, men mindre end månedlig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner.
En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag- eller ugeblade og magasiner som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke automatisk og ophører ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.
Varighed:

Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren efter et år til enhver tid opsige aftalen med et varsel på op til en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse før udløbet af den aftalte periode.

Artikel 15 – Betaling

Såfremt der ikke er fastsat andre bestemmelser i aftalen eller supplerende betingelser, bør de beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 14 dage efter udløbet af betænkningstiden eller, hvis der ikke er fastsat nogen betænkningstid, senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne frist at løbe dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.
Ved salg af produkter til forbrugere må forbrugeren aldrig i de almindelige forretningsbetingelser pålægges at betale mere end 50 % i forskud. Når der er fastsat en forudbetaling, kan forbrugeren ikke påberåbe sig nogen rettighed vedrørende udførelsen af den pågældende ordre eller tjenesteydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er blevet foretaget.
Forbrugeren har pligt til at unøjagtigheder i de leverede data eller specificeret betaling straks til operatøren for at rapportere.
Hvis forbrugeren ikke rettidigt opfylder sin(e) betalingsforpligtelse(r),
skal forbrugeren, efter at iværksætteren har underrettet ham om den forsinkede betaling, og efter at iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter at han ikke har betalt inden for denne 14-dages frist, betale lovbestemte renter af det skyldige beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve udenretslige inkassoomkostninger. Disse inkassoomkostninger udgør maksimalt: 15 % af udestående beløb op til 2 500 EUR, 10 % af de næste 2 500 EUR og 5 % af de næste 5 000 EUR, med et minimum på 40 EUR. Indehaveren kan afvige fra de beløb og procentsatser, der er nævnt i denne artikel, til fordel for forbrugeren.
Artikel 16 – Klageprocedure

Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
Klager over aftalens gennemførelse skal indgives til iværksætteren inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har fundet manglerne, fuldstændige og klart beskrevne.
Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage regnet fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage med en meddelelse om modtagelse af klagen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
Forbrugeren bør give iværksætteren mindst fire uger til at løse klagen i gensidig høring. Efter denne periode opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.

Artikel 17 – Tvister

Kun nederlandsk lovgivning finder anvendelse på aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser finder anvendelse på.
Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren om indgåelse eller gennemførelse af aftaler vedrørende produkter og tjenesteydelser, der skal leveres eller er blevet leveret af denne iværksætter, kan indbringes for Geschillencommissie …. af både forbrugeren og iværksætteren under hensyntagen til det, der er fastsat nedenfor.
Tvister vil kun blive behandlet af tvistbilæggelseskommissionen, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til den erhvervsdrivende inden for en rimelig frist.
Hvis klagen ikke fører til en løsning, skal tvisten indbringes for tvistbilæggelseskommissionen senest 12 måneder efter den dato, hvor forbrugeren indgav klagen til iværksætteren, skriftligt eller i en anden form, som fastsættes af Kommissionen.
Når forbrugeren ønsker at indbringe en tvist for tvistbilæggelseskommissionen, er iværksætteren bundet af dette valg. Forbrugeren bør helst først anmelde dette til iværksætteren.
Når iværksætteren ønsker at indbringe en tvist for tvistbilæggelsesudvalget, skal forbrugeren inden fem uger efter en skriftlig anmodning fra iværksætteren skriftligt tilkendegive, om han ønsker at gøre dette eller ønsker, at tvisten skal behandles af den kompetente domstol. Hvis iværksætteren ikke hører forbrugerens valg inden for en periode på fem uger, har iværksætteren ret til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.
Geschillencommissie’s afgørelse træffes på de betingelser, der er fastsat i Geschillencommissie’s regler. Geschillencommissie’s afgørelser træffes i form af en bindende udtalelse.
Tvistighedsudvalget behandler ikke en tvist eller afslutter sin intervention, hvis den erhvervsdrivende har fået bevilget betalingsstandsning, er gået konkurs eller faktisk har indstillet sine forretningsaktiviteter, inden udvalget har behandlet tvisten på et møde og truffet en endelig afgørelse.
Bilag I: Model til fortrydelsesformular

Model til fortrydelsesformular

(udfyld og returner denne formular kun, hvis du ønsker at fortryde kontrakten)

– Til: Superblenders

Dosiostraat 192
3066NH Rotterdam
Nederlandene

info@superblenders.com

– Jeg/vi* giver hermed meddelelse om, at jeg/vi* trækker vores aftale om
salg af følgende produkter: [produktbetegnelse]*.
levering af følgende digitale indhold: [betegnelse for det digitale indhold]*
levering af følgende tjenesteydelse: [betegnelse for tjenesteydelsen]*,
tilbagekalde/tilbagekalde*

– Bestilt den*/modtaget den* [dato for bestilling af tjenesteydelser eller dato for modtagelse af produkter].

– Navn på forbruger(e)]

– Forbrugerens/forbrugernes adresse

– Forbrugerens/forbrugernes underskrift] (kun hvis denne formular er anmeldt på papir)

* Slet det, der ikke er relevant, eller udfyld det, der er relevant.