Allmänna villkor

De allmänna villkoren är endast tillämpliga
till allt som rör www.superblenders.com (del av Souvy)
Alla rättigheter förbehållna.
Kontakt: info@superblenders.com
Dosiostraat 192, 3066NH Rotterdam

Innehållsförteckning:

Artikel 1 – Definitioner
Artikel 2 – Företagarens identitet
Artikel 3 – Tillämplighet
Artikel 4 – Erbjudandet
Artikel 5 – Avtalet
Artikel 6 – Ångerrätt
Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under ångerfristen
Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta
Artikel 9 – Företagarens skyldigheter vid återkallelse
Artikel 10 – Undantag från ångerrätten
Artikel 11 – Priset
Artikel 12 – Fullgörande och tilläggsgaranti
Artikel 13 – Leverans och genomförande
Artikel 14 – Transaktioner med varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning
Artikel 15 – Betalning
Artikel 16 – Klagomålsförfarandet
Artikel 17 – Tvister
Artikel 18 – Sektorsgaranti
Artikel 19 – Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor definieras följande termer:

Tilläggsavtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och näringsidkaren;
ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
Konsument: en fysisk person som inte handlar för ändamål som har samband med hans eller hennes handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke;
Dag: kalenderdag;
Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
Avtal på obestämd tid: Ett avtal som föreskriver regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss tidsperiod;
Varaktig databärare: varje verktyg – inklusive e-post – som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att konsultera eller använda informationen i framtiden under en period som är anpassad till det syfte som informationen är avsedd för, och som gör det möjligt att återge den lagrade informationen i oförändrad form;
Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
Distansavtal: ett avtal som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten som en del av ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, där man fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås uteslutande eller gemensamt använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation;
Mall för ångerformulär: den europeiska mall för ångerformulär som ingår i bilaga I till dessa villkor. Bilaga I behöver inte tillhandahållas om konsumenten inte har någon ångerrätt i fråga om sin beställning.
Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren behöver vara tillsammans i samma rum vid samma tidpunkt.

Artikel 2 – Företagarens identitet

Souvy
De handlar under namnet Superblenders.

Adress för etableringen:
Dosiostraat 192, 3066NH Rotterdam

Besöksadress (endast efter överenskommelse):
Wilhelminakade 173, 3072AP Rotterdam

E-postadress: info@superblenders.com
Handelskammarens nummer: 59072156
Btw-identificatienummer: NL856121381B01

Om entreprenörens verksamhet omfattas av ett relevant licenssystem: den
Uppgifter om den övervakande myndigheten.

Om företagaren utövar ett reglerat yrke

den yrkesförening eller organisation som han är ansluten till;
Yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den har utfärdats;
En hänvisning till de yrkesregler som är tillämpliga i Nederländerna och uppgifter om var och hur man kan få tillgång till dessa yrkesregler.

Artikel 3 – Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.
Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska företagaren innan distansavtalet ingås ange hur de allmänna villkoren kan läsas hos företagaren och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt så snart som möjligt på konsumentens begäran.
Om distansavtalet ingås elektroniskt får texten till dessa allmänna villkor, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansförsäljningsavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje stycket tillämpas analogt, och i händelse av motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Artikel 4 – Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet på ett korrekt sätt. Om företagaren använder sig av bilder ska dessa vara en sann återspegling av de produkter, tjänster och/eller det digitala innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 – Avtalet

Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 ska avtalet komma till stånd vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet har uppfyllts.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.
Om avtalet upprättas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
Företagaren får – inom de rättsliga ramarna – informera om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter samt alla fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
Företagaren ska, senast vid leverans av produkten, tjänsten eller det digitala innehållet till konsumenten, skicka följande information skriftligt eller på ett sådant sätt att konsumenten på ett tillgängligt sätt kan lagras på ett varaktigt medium:
Besöksadress till företagarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
information om garantier och befintlig service efter köpet;
Priset, inklusive alla skatter, för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, i förekommande fall leveranskostnader, och sättet för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;
Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt;
Om konsumenten har rätt att frånträda avtalet, ska förlagan till formuläret för ångerrätt användas.
Om det rör sig om en transaktion som sträcker sig över en viss tid, gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6 – Ångerrätt

När det gäller produkter:

Konsumenten kan häva ett avtal om köp av en produkt under en betänketid på minst 14 dagar utan att ange skäl. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men får inte tvinga konsumenten att ange skälen. Du har ytterligare 14 dagar på dig att returnera produkten efter annulleringen.
Den ångerfrist som avses i punkt 1 börjar löpa dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg har utsett och som inte är transportören, har mottagit produkten, eller:
Om konsumenten har beställt flera produkter i en och samma beställning: den dag då konsumenten, eller en tredje part som konsumenten har utsett, har mottagit den sista produkten. Företagaren får, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, tog emot den sista försändelsen eller den sista delen;
Vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har mottagit den första produkten.
För tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

Konsumenten kan säga upp ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium under minst 14 dagar utan att ange skäl. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men får inte tvinga konsumenten att ange skälen.
Den ångerfrist som avses i punkt 3 börjar löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts.

Förlängd ångerfrist för varor, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium om konsumenten inte har informerats om ångerrätten.

Om näringsidkaren inte har gett konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller en förlaga till ångerformuläret, ska ångerfristen löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.
Om företagaren har gett konsumenten den information som avses i föregående punkt inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens startdatum, ska ångerfristen upphöra 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under betänketiden

Under betänketiden ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som i en butik.
Konsumenten är endast ansvarig för den värdeminskning av produkten som är en följd av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som tillåts i punkt 1.
Konsumenten är inte ansvarig för en eventuell minskning av produktens värde om företagaren inte har gett honom all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid tidpunkten för avtalets ingående.

Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska han eller hon underrätta näringsidkaren om detta inom ångerfristen med hjälp av förlagan till ångerblankett eller på något annat otvetydigt sätt.
Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från och med dagen efter den dag som följer på den underrättelse som avses i punkt 1, ska konsumenten återlämna produkten eller överlämna den till (en behörig företrädare för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har under alla omständigheter iakttagit returfristen om han skickar tillbaka produkten innan ångerfristen har löpt ut.
Konsumenten ska returnera produkten med alla levererade tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och originalförpackning och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahållits av företagaren.
Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid ska ligga på konsumenten.
Företagaren ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har meddelat att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om företagaren anger att han eller hon själv ska stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för returförsändelsen.
Om konsumenten frånträder avtalet efter att först uttryckligen ha begärt att utförandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el som inte är färdigställda för försäljning i en begränsad volym eller viss kvantitet ska påbörjas under ångerfristen, ska konsumenten vara skyldig näringsidkaren ett belopp som står i proportion till den del av åtagandet som näringsidkaren har uppfyllt vid tidpunkten för frånträdet i förhållande till det fullständiga uppfyllandet av åtagandet.
Konsumenten ska inte bära några kostnader för tillhandahållande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som inte har gjorts klara för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller för leverans av fjärrvärme, om
näringsidkaren inte har gett konsumenten den information som krävs enligt lag om ångerrätten, om återbetalning av kostnader vid ångerrätt eller om förlagan till ångerformuläret, eller
Konsumenten har inte uttryckligen begärt att tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme ska påbörjas under betänketiden.
Konsumenten ska inte bära någon kostnad för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium om
han eller hon inte uttryckligen har samtyckt till att avtalet fullgörs före utgången av ångerfristen;
han eller hon har inte erkänt att han eller hon har förlorat sin ångerrätt när han eller hon gav sitt samtycke, eller
näringsidkaren har underlåtit att bekräfta konsumentens förklaring.
Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska alla tilläggsavtal hävas med stöd av lag.

Artikel 9 – Företagarens skyldigheter vid återkallelse

Om näringsidkaren gör det möjligt för konsumenten att anmäla sitt ångerrättsmeddelande elektroniskt, ska näringsidkaren skicka ett mottagningsbevis utan dröjsmål efter att ha mottagit meddelandet.
Företagaren ska återbetala alla betalningar som konsumenten gjort, inklusive exklusiva leveranskostnader som företagaren tagit ut för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten underrättar honom om ångerrätten. Om företagaren inte erbjuder sig att själv hämta produkten får han vänta med återbetalningen tills han har fått produkten eller tills konsumenten bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
Företagaren ska använda samma betalningsmedel som konsumenten har använt för återbetalning, såvida inte konsumenten samtycker till ett annat betalningsmedel. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet behöver företagaren inte återbetala tilläggskostnaderna för det dyrare sättet.

Artikel 10 – Undantag från ångerrätten

Näringsidkaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum när han eller hon lämnar erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås:

Produkter eller tjänster vars pris är kopplat till fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;
Avtal som ingås på offentlig auktion. Med offentlig auktion avses en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren till den konsument som är personligen närvarande eller har möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen, som leds av en auktionsförrättare, och där den som vinner budgivningen är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
Tjänstekontrakt, efter det att tjänsten har utförts fullt ut, men endast om
utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
konsumenten har förklarat att han eller hon förlorar sin ångerrätt så snart företagaren har genomfört avtalet fullständigt;
Tjänsteavtal om tillhandahållande av logi, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss period för utförandet och annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning och catering;
Avtal som rör fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet;
Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en viss person;
Produkter som förstörs snabbt eller har begränsad hållbarhet;
Förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras och vars försegling har brutits efter leveransen;
Produkter som efter leveransen oåterkalleligt blandas med andra produkter på grund av deras beskaffenhet;
Alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades vid ingåendet av avtalet, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars faktiska värde är beroende av fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;
Förseglade ljud- och videoinspelningar samt datorprogramvara, vars försegling har brutits efter leveransen;
Tidningar, tidskrifter och tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dessa;
Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på ett fysiskt medium, men endast om
Utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg.
konsumenten har förklarat att han därmed förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 – Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar som beror på ändringar av momssatserna.
Med avvikelse från föregående stycke får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har någon kontroll över, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser kommer att nämnas tillsammans med erbjudandet.
Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:
de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.
Rabattkoder gäller inte för kategorin böcker, förutsatt att rabatten har rapporterats via mediekommissionen.

Artikel 12 – Uppfyllande av avtalet och extra garanti

Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och på dagen för avtalets ingående gällande lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
En tilläggsgaranti som tillhandahålls av företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten, på grundval av avtalet, kan göra gällande mot företagaren om denne inte har uppfyllt sin del av avtalet.
Med extra garanti avses varje åtagande från företagaren, hans leverantör, importör eller producent där han eller hon ger konsumenten vissa rättigheter eller krav som går utöver vad han eller hon är juridiskt förpliktigad att göra om han eller hon inte har uppfyllt sin del av avtalet.

Artikel 13 – Leverans och genomförande

Företagaren ska iaktta största möjliga omsorg när han tar emot och genomför beställningar av produkter och när han bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor ska entreprenören ta emot beställningar snabbt och senast inom 14 dagar, om inte en annan leverans har avtalats. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta inom 14 dagar efter det att han eller hon har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning.
Efter upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren utan dröjsmål återbetala det belopp som konsumenten har betalat.
Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och anmäld representant för entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 – Transaktioner med varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning:

Konsumenten får ingå avtal på obestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad.
Konsumenten får ingå avtal för en bestämd tidsperiod som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den bestämda tiden säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad.
Konsumenten kan säga upp de avtal som avses i föregående punkter.
– säga upp dem när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
– åtminstone avsluta dem på samma sätt som han själv avslutade dem;
– alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.
Förnyelse:

Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en viss tid.
Med avvikelse från föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter automatiskt förlängas med en bestämd tidsperiod som inte överstiger tre månader, om konsumenten har möjlighet att säga upp det förlängda avtalet mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. Uppsägningstiden är upp till tre månader om avtalet gäller regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter.
Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter som introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte automatiskt utan upphör vid prov- eller introduktionsperiodens slut.
Varaktighet:

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimlighet och rättvisa hindrar uppsägningen före utgången av den överenskomna löptiden.

Artikel 15 – Betalning

Om inget annat anges i avtalet eller i tilläggsvillkoren bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom 14 dagar efter det att betänketiden har börjat löpa eller, om ingen betänketid har fastställts, inom 14 dagar efter det att avtalet har slutits. Om det rör sig om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna period börja löpa dagen efter det att konsumenten har mottagit bekräftelsen av avtalet.

Vid försäljning av produkter till konsumenter får konsumenten i allmänna villkor aldrig åläggas att betala mer än 50 procent i förskott. När förskottsbetalning har avtalats kan konsumenten inte åberopa någon rättighet i fråga om utförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den avtalade förskottsbetalningen har gjorts.
Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller specificerad betalning till operatören.

Om konsumenten inte uppfyller sina betalningsskyldigheter i tid,
konsumenten, efter att ha underrättats av företagaren om den sena betalningen och efter att företagaren har gett konsumenten en tidsfrist på 14 dagar för att fullgöra sina betalningsskyldigheter, efter att ha underlåtit att betala inom denna 14-dagarsperiod, ska vara skyldig den lagstadgade räntan på det förfallna beloppet och företagaren har rätt att ta ut kostnader för utomrättslig indrivning. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15 % av utestående belopp upp till 2 500 euro, 10 % av följande 2 500 euro och 5 % av följande 5 000 euro, med ett minimum på 40 euro. Företagaren får avvika från de belopp och procentsatser som anges i denna artikel till förmån för konsumenten.

Artikel 16 – Klagomålsförfarandet

Företagaren har ett klagomålsförfarande som är tillräckligt känt och hanterar klagomålet i enlighet med detta förfarande.
Reklamationer om avtalets genomförande ska lämnas till företagaren inom rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt bristerna, och ska vara fullständiga och tydligt beskrivna.
Klagomål som lämnas in till näringsidkaren kommer att besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
Konsumenten bör ge företagaren minst fyra veckor på sig att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

Artikel 17 – Tvister

Endast nederländsk lag är tillämplig på avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor.
Tvister mellan konsumenten och företagaren om ingående eller genomförande av avtal om varor och tjänster som ska levereras eller har levererats av företagaren kan lämnas in till Geschillencommissie …. av både konsumenten och företagaren, med beaktande av vad som bestäms nedan.
En tvist kommer endast att beaktas av tvistlösningskommissionen om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till näringsidkaren inom en rimlig tidsperiod.
Om klagomålet inte leder till en lösning ska tvisten lämnas in till tvistlösningskommissionen inom 12 månader efter den dag då konsumenten lämnade in klagomålet till näringsidkaren, skriftligen eller i annan form som kommissionen fastställer.
Om konsumenten vill lämna in en tvist till tvistlösningskommissionen är företagaren bunden av detta val. Konsumenten bör helst först anmäla detta till företagaren.
När företagaren vill hänskjuta en tvist till tvistlösningskommittén måste konsumenten inom fem veckor efter en skriftlig begäran från företagaren skriftligen meddela om han eller hon vill göra detta eller om han eller hon vill att tvisten ska behandlas av den behöriga domstolen. Om företagaren inte hör konsumentens val inom fem veckor har företagaren rätt att hänskjuta tvisten till behörig domstol.
Geschillencommissie fattar sitt beslut på de villkor som anges i Geschillencommissionens föreskrifter. Besluten från Geschillencommissie är bindande.
Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller avbryta sitt ingripande om näringsidkaren har beviljats betalningsinställelse, gått i konkurs eller faktiskt har avbrutit sin affärsverksamhet innan nämnden har behandlat tvisten under ett sammanträde och fattat ett slutgiltigt beslut.
Bilaga I: Förlaga till blankett för återkallelse

Blankett för återkallelse av en modell

(fyll i och skicka tillbaka denna blankett endast om du vill häva avtalet)

– Till: Superblenders

Dosiostraat 192
3066NH Rotterdam
Nederländerna

info@superblenders.com

– Jag/vi* meddelar härmed att jag/vi* frånträder mitt avtal om
försäljning av följande produkter: [produktbeteckning]*.
Tillhandahållande av följande digitala innehåll: [beteckning digitalt innehåll]*.
tillhandahållande av följande tjänst: [beteckning på tjänsten]*,
återkalla/återkalla*

– Beställd den*/mottagen den* [datum för beställning av tjänster eller datum för mottagande av produkter].

– Namn på konsumenten/konsumenterna]

– Konsumentens/konsumenternas adress

– Konsumentens/konsumenternas namnteckning] (endast om detta formulär anmäls på papper)

* Stryk det som inte är tillämpligt eller fyll i det som är tillämpligt.